ม.เกษตรฯ ประชุมวิชาการครั้งที่ 61 ฉลองครบ 80 ปี ชวนฟังเสวนา-ปาฐกถาพิเศษ

การศึกษา

ม.เกษตรฯ ฉลอง 80 ปี ร่วมกับ 5 กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 61 วันที่ 1-3 มี.ค.นี้ เสนอผลงานวิจัยค้นพบใหม่ 236 เรื่อง ชวนฟังเสวนา-ปาฐกถาพิเศษ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มีการจัดประชุมทางวิชาการครั้งที่ 61 “เกษตรศาสตร์เพื่อมวลชน: พัฒนาศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สุขภาวะอย่างยั่งยืน” (KASETSART for All: Expanding Knowledge of the Land towards Sustainable well-being) เพื่อร่วมผลักดันสังคมการเรียนรู้ การก้าวสู่วิถีถัดไปอย่างมั่นคง โดยมุ่งหวังสร้างสังคมที่ใช้ข้อมูลความรู้ในการจุดประกายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทที่เกี่ยวข้อง และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การศึกษา

รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย ประธานกรรมการฝ่ายประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61 กล่าวว่า ปีนี้ได้รับผลงานวิจัยใหม่จากนักวิจัยนักวิชาการทั่วประเทศ จำนวน 266 เรื่อง และคณะกรรมการพิจารณาตอบรับให้นำเสนอผลงานได้ 236 เรื่อง ซึ่งเป็นภาคบรรยาย 167 เรื่อง ภาคโปสเตอร์ 69 เรื่อง ในจำนวนนี้จะมีการนำเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษ 35 เรื่อง ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61 จะสามารถขอรับการพิจารณาตีพิมพ์เรื่องเต็มในวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ วารสาร Agriculture and Natural Resources (ANRES) วารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS) และวารสาร Journal of Fisheries and Environment